Gia hạn 6 tháng (Renew 6 months)

THỦ TỤC LÀM VISA 3- MONTH MULTIPLE ENTRY

Gia hạn 6 tháng (Renew 6 months)

MIEN TTHUC

Ký hiệu MIỄN THỊ THỰC là gì? (What is sign Visa exemption?)

Visa thị thực ký hiệu MIỄN THỊ THỰC- Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam. (Visa Visa exemption – issued to people working with enterprises in Viet Nam)

Ký hiệu MIỄN THỊ THỰC có các loại visa sau: (Sign Visa exemption has the following forms:)

1 tháng 1 lần ( 1 month – single entry)

3 tháng 1 lần ( 3 months – single entry)

3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)

6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)

1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)

Gia hạn visa 6 tháng là thời hạn khách xin thêm 6 tháng 1 lần kể từ ngày hết hạn (Renew visa 6 months is the period time which clients claim more 6 months – single entry from the expiry date)

  • Không công ty bảo lãnh (Not having guarantee company)

Gia Hạn 6 tháng 1 lần (Renew 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 6 months – single entry)

 Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 6 months – single entry)

Gia Hạn 6 tháng nhiều lần (Renew 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 6 tháng nhiều  lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 6 months – multiple entries)

 Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 6 tháng nhêu lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 6 months – multiple entries)

  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)

Gia Hạn 6 tháng 1 lần (Renew 6 months -single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 6 months – single entry)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 6 months – single entry)

 Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 6 tháng 1 lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 6 months – single entry)

Gia Hạn 6 tháng nhiều lần (Renew 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 6 tháng nhiều  lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Moc Bai gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Da Nang gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Nam Can gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Lao Bao gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Noi Bai gate renew residence 6 months – multiple entries)

Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 6 tháng nhiều lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 6 months – multiple entries)

 Gốc MIỄN THỊ THỰC 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 6 tháng nhêu lần

(Origin Visa exemption 1 month entries Mong Cai gate renew residence 6 months – multiple entries)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact:)
CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button